Wiersze poetyckie

krótki utwór pisany wersami. W wierszu wyróżniamy odcinki o takich samych właściwościach strukturalnych, wykorzystuje środki stylistyczne w funkcji poetyckiej, impresywnej lub ekspresywnej.

Na budowę wiersza składają się

- liczba strof
- liczba wersów w strofie
- liczba sylab w każdym wersie
- rymy (z uwzględnieniem wszystkich cech)

Rodzaje wierszy

- stroficzny - zbudowany z wyraĽnie zaznaczonych strof, np. epigramat, fraszka
- stychiczny (ciągły)- zbudowany z wersów ciągłych, bez podziału na strofy, np. Pan T.
- biały - bezrymowy
- sylabiczny - jednakowa liczba sylab w każdym wersie, stały akcent, regularne rymy żeńskie
- nieregularny - utwór rytmicznie rozmaity; stosowany w celu zaskoczenia odbiorcy